Hoppa till innehållet

GMK-koncernens policy

Ladda ned våra policys Ladda ned vår uppförandekod

Rätt kvalitet

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Vårt motto är: Kundfokus och effektivitet med rätt kvalitet.

Som en del i detta skall vi arbeta i enlighet med och kontinuerligt vidareutveckla vårt verksamhetsledningssystem som uppfyller tillämpliga krav enligt ISO9001:2000, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1

Nyckelbegrepp inom vårt kvalitetssträvande:

 • Långsiktiga kundrelationer
 • Aktivt samverka med våra kunder i syfte att ge slutkund maximal kundnytta
 • Hög kompetens
 • Öppen och rak kommunikation
 • Motiverade kompetenta medarbetare som samarbetar prestigelöst och kvalitativt
 • Kvalitet för oss är liktydigt med att våra produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och önskemål på ett för bägge parter tillfredställande sätt
 • Genom att ha en öppen dialog förstår vi våra kunders förväntningar

Genom fortlöpande utbildning, kontinuerlig uppföljning samt ett offensivt kvalitetsarbete skall vi leverera produkter och tjänster som skapar långsiktiga kontakter och rekommendationer för framtiden.

Aktivt miljöarbete

Vår verksamhet ska styras av kundernas krav, vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt rimligt och ekonomiskt motiverat. 
Vi skall bedriva ett aktivt och medvetet miljöarbete och därigenom bidra till en minskad miljöbelastning.

”Vår granne är en av Europas sista vildmarker och vi vill ta ett aktivt ansvar för våra medarbetares hälsa. Därför valde vi tidigt att investera i miljöarbete. Det valet har lönat sig, flera gånger om.”

En del av de material vi arbetar med är klassade som miljöfarliga. Därför kan vi inte luta oss tillbaka på de insatser vi redan gjort. Miljöarbetet måste ständigt gå vidare. Att arbeta mot verksamhetsledningssystemet som uppfyller tillämpliga krav enligt ISO9001:2000, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1 är självklart.

Lika självklart är att vi hela tiden letar material och arbetsmetoder som är snällare mot miljön. Att miljötänkandet är i fokus från första början när vi utvecklar nya arbetsmetoder och produkter och att vi ändrar arbetsmiljön allteftersom vi kommer på nya, bättre lösningar.

Vår vision och mission

Vår vision är att vara den samarbetspartner man helst väljer inom de områden där vi valt att verka. Vi ska vara ett självklart förstahandsval baserat på vår marknadsposition och vår leveransförmåga. Vi ska stå för kvalitet och pålitlighet och våra tjänster och lösningar ska präglas av kreativitet och innovation. Vi ska förstå våra kunders behov och kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med hög servicenivå.”

Vår mission kan rent konkret uttryckas som att vi skall öka våra kunders konkurrenskraft. Det är därför vi finns och verkar på vår marknad. Det är detta vi ytterst vill bidra med. Allt vi gör syftar till att öka våra kunders konkurrenskraft. Våra tjänster ska bidra till ökad effektivitet.”

Våra värderingar

Företagskultur och anda är en unik tillgång eftersom den är svår att kopiera. Genom att tillvarata och stärka den kunskap och kultur som vi har byggt upp genom åren, kan vi uppfylla vår vision och dagligen genomföra vår mission.

Vår framgång och vår verksamhet ska bygga på de 4 faktorerna:

( L.I.F.E )

 • Leveranskvalitet
 • Innovativitet
 • Flexibilitet
 • Effektivitet

Utveckling, flexibilitet, långsiktighet, kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön utgör en gemensam värdegrund och är en viktig del av vår företagskultur. 
Värderingarna genomsyrar vår organisation, våra produkter, tjänster och vårt sätt att arbeta.

By Formsmedjan. Powered by YAGO.